Jai ganesh jai ganesh
Jai ganesh deva
Mata jaki parwati
Pita mahadeva
Jai ganesh jai ganesh
Jai ganesh deva
Mata jaki parwati
Pita mahadeva
Ek do teen chaar
Ganpati ka jai jai jai kaar
Ek do teen chaar
Ganpati ka jai jai jai kaar
 
Ek dant daya want
Char bhuja dhari
Ek dant daya want
Char bhuja dhari
Mathe sindur sohai
Muse ki sawari
Mathe sindur sohai
Muse ki sawari
Pan chadhe phool chadhe
Aur chadhe meva
Laduan ko bhog lage
Sant kare seva
 
Jai ganesh jai ganesh
Jai ganesh deva
Mata jaki parwati
Pita mahadeva
Ganpati bappa moriya
Mangal murty moriya
 
Andhan ko aankh det
Kodhin ko kaya
Andhan ko aankh det
Kodhin ko kaya
Bajhan ko purta det
Nirdhan ko maya
Bajhan ko purta det
Nirdhan ko maya
Surya shaam sharan aye
Safal kije sewa
Mata jaki parwati
Pita mahadeva
 
Jai ganesh jai ganesh
Jai ganesh deva
Mata jaki parwati
Pita mahadeva
Mata jaki parwati
Pita mahadeva
Mata jaki parwati
Pita mahadeva
Jai ganesh jai ganesh
Jai ganesh deva
Mata jaki parwati
Pita mahadeva
 
Jai ganesh jai ganesh
Jai ganesh deva
Mata jaki parwati
Pita mahadeva
Mata jaki parwati
Pita mahadeva
Mata jaki parwati
Pita mahadeva
Mata jaki parwati
Pita mahadeva