Hai ghaneemat dil yeh patthar
Ho chuka tamam hai
Hai ghaneemat dil yeh patthar
Ho chuka tamam hai
 
Aapki aankhon mein varna
Aaj qatl-e-aam hai
Aapki aankhon mein varna
Aaj qatl-e-aam hai
Qatl-E
Qatl-E
 
Chhod ke saari sharam ko
Shaam ki chaukhat pare
Chhod ke saari sharam ko
Shaam ki chaukhat pare
 
Aaiye aa jaaiye
Yeh raat ik gamaam hai
Aaiye aa jaaiye
Yeh raat ik gamaam hai
 
Aapki aankhon mein varna
Aaj qatl-e-aam hai
Aapki aankhon mein varna
Aaj qatl-e-aam hai
Qatl-E
Qatl-E