Dam Dag Dag Dada Dada 
Mard Maratha Dada Re 
Dam Dag Dag Dada Dada 
Mard Maratha Dada Re 
 
Mard Maratha Hey
Tasme Ko Gasne De
Edi Ko Bhi Gasne De 
Dil Mein Dum Kham Chahiye 
Thakta Hai Thakne De
Pakta Hai To Pakne De 
Banna Uttam Chahiye 
 
Tere Bat Ki Cheetni Ki Jhooti Baaji Chahiye 
Dam Dag Dag Dada Dada 
Mast Maratha Dada Dada Re 
Dam Dag Dag Dada Dada 
Mast Maratha Dada Dada Re 
 
Dam Dag Dag Dada Dada 
Mast Maratha Dada Dada Re 
Dam Dag Dag Dada Dada 
Mast Maratha Dada Dada Re 
 
Hey 
Chapak Chapak Chap Sixer Le 
Tuja Tuja Maana Thak Karle 
Banke Mausam Chahiye 
Chaiye Apni Marji Se 
Ab Jeet Har Ek Paari Tu 
Ab Jeet Paltan Sari Tu
 
Ho Hadduriyyo 
Dada Dada Mard Maratha
O Dadduriyyo 
Dam Dag Dayya 
Ho Hadduriyyo 
Dada Dada Mard Maratha, 
O Dadduriyyo 
Dayya Dayya Mard Maratha 
Dam Dag Dag Dada Dada 
Mast Maratha Dada Dada Re 
Dam Dag Dag Dada Dada 
Mard Maratha
 
Hey
Mard Maratha
Ho Hadduriyyo 
Dada Dada Mard Maratha
O Dadduriyyo 
Dam Dag Dayya 
 
Ho Hadduriyyo 
Dada Dada Mard Maratha
O Dadduriyyo 
Dayya Dayya Mard Maratha 
Tasmein Ko Kasne De 
Aedi Ko Bhi Ghasne De
Tasmein Ko Kasne De 
Aedi Ko Bhi Ghasne De
 
Nai O Nai O Nai O Nai O Nai O 
Nai O Nai O Nai O Nai O Nai O 
Dai O Dai O Dai O Dai O Dai O 
Dai Mard Maratha 
Hey Hey Hey
Hey Hey Hey
Mard Maratha