Ab lagan lagi ki kariye, lagan lagi ki kariye
Ab lagan lagi ki kariye, lagan lagi ki kariye
Na ji sakiye te na mariye, ki kariye ki ab
Lagan lagan lagan lagan lagi ab
Lagan lagan lagan lagan lagi ab
 
Tum suno humari baina, aaye raat dine nahi chaina
Tum suno humari baina, aaye raat dine nahi chaina
Hun pe bin palak na sariye, ki kariye
Lagan lagan lagan lagan lagi ab
Lagan lagan lagan lagan lagi ab
 
Ae agan birhon di bhari, koi humri preet na mari
Ae agan birhon di bhari, koi humri preet na mari
Bin darshan kaise tariye, ki kariye ki ab
Lagan lagan lagan lagan lagi ab
Lagan lagan lagan lagan lagi ab