Guru ramdas rakho sharnai

Guru ramdas rakho sharnai
Guru ramdas rakho sharnai
Guru ramdas rakho sharnai
Guru ramdas rakho sharnai
Guru ramdas rakho sharnai

 

Ik ardash patki rath ki
Ik ardash patki rath ki
Ik ardash
Ik ardash patki rath ki
Guru ramdas rakho sharnai
Guru ramdas rakho sharnai
Ik ardash patki rath ki
Guru ramdas rakho sharnai
Guru ramdas rakho sharnai
Guru ramdas rakho

 

Hamme avgun bhare ek gun nahi
Hamme avgun bhare ek gun nahi
Amrit chade dikhe vikh payi
Maya moh bharam be bhule
Maya moh maya
Maya maya
Maya moh bharam be bhule
Sut ka ras yo preet lagai
Guru ramdas rakho sharnai
Guru ramdas rakho sharnai
Guru ramdas rakho sharnai

 

Ik utam panth sunio mori sangat
Ik utam panth
Ik utam panth sunio mori sangat
Tai milant jami paras nidai
Guru ramdas rakho sharnai
Ik ardash patki rath ki
Guru ramdas guru ramdas
Guru ramdas rakho sharnai
Ik ardash patki rath ki
Guru ramdas rakho sharnai
Ik ardash patki rath ki
Guru ramdas rakho sharnai