Ooo…na pilana punjabio ko nap tol ke..
Nap tol ke..nap tol ke..
Na pilana punjabio ko nap tol ke..
Dil wale hai ye pite hai dil khol ke
Surya asth..asth..asth punjabi mast
Surya asth..asth..asth punjbai mast
Surya asth..asth..asth punjbai mast
 
Surya asth punjabi mast mast.
Surya asth punjabi mast mast.
Surya asth punjabi mast mast.
Surya asth punjabi mast
Surya asth punjbai mast mast..
Surya asth punjabi mast mast..
Surya asth punjbai mast mast..
Surya asth punjabi mast
 
Kuch bhi ho jaye
Kisi ke baap se hum nai darte hai
Her ek situation main bhi
Nerman ke hi ubhrte hai
Dj ki sunte hi control dil ka khota hai
Apna entertainment shor
Sharabbe se hi hota hai
Apni addha hai juda humse jazbaat
Bina badal ke hum krwade barsaat
 
Na pilana punjabiyo ko nap tol ke..
Dil wale hai ye pite hai dil khol ke
Surya asth punjabi mast..
Surya asth punjabi mast..
Surya asth punjabi mast mast.
Surya asth punjabi mast mast.
Surya asth punjabi mast mast.
Surya asth punjabi mast
 
Surya asth punjabi mast mast.
Surya asth punjabi mast mast.
Surya asth punjabi mast mast.
Surya asth punjabi mast
Surya asth punjabi mast mast.
Surya asth punjabi mast mast.
Surya asth punjabi mast mast.
Surya asth punjabi mast.